Algemene Voorwaarden, Ems Studio

Opgesteld op 01 september 2019.

 

Definities

 1. Ems Studio, gevestigd te Enschede onder KvK nr. 66911877.

 2. Klant: degene met wie Ems Studio een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Ems Studio en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ems Studio.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van Ems Studio zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

 1. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Ems Studio slechts, nadat de klant deze schriftelijk of via de mail heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Ems Studio hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Ems Studio hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar gemaakt zijn, kan Ems Studio te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ems Studio vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 4. De prijs wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarief van Ems Studio, geldend voor de periode waarin  de werkzaamheden verricht worden, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Ems Studio een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Ems Studio is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ems Studio de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Ems Studio heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ems Studio prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft recht om de overeenkomst met Ems Studio op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ems Studio betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ems Studio de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. ion gebreke hoeft te stellen.

 3. Ems Studio behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ems Studio gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ems Studio.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ems Studio zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ems Studio op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ems Studio, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ems Studio te betalen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ems Studio voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Ems Studio heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ems Studio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ems Studio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ems Studio.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Stelt de klant dit niet, niet tijdig of niet volgens de door Ems Studio redelijkerwijs verlangde informatie, en gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht- toe aan Ems Studio. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Ems Studio daartoe bevoegd.

 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merk- rechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Ems Studio te allen tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Ems Studio openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ems Studio tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina's, code’s en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van Ems Studio. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens Ems Studio aanspraak maken op afgifte of levering van de door Ems Studio ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.

 

 

Gebruik en licentie

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ems Studio, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Ems Studio bekend te zijn gemaakt.

 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Ems Studio niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

 3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Ems Studio, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.

 4. Ems Studio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ont- werp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Ems Studio geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kocht verwachten, dan dient de klant Ems Studio daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ems Studio in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ems Studio gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Ems Studio.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ems Studio ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Ems Studio een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ems Studio verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid

 1. Ems Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

 • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

 • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 • Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten.

 1. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 2. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Ems Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 3. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Ems Studio jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ems Studio vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:86 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ems Studio toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien jaar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinden niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ems Studio niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ems Studio in verzuim is.

 3. Ems Studio heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ems Studio kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ems Studio in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Ems Studio kan worden toegerekend in een van de wil van Ems Studio onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ems Studio kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ems Studio 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ems Studio er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Ems Studio is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ems Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ems Studio zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen Ems Studio en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.

 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. De rechter in de vestigingsplaats van Ems Studio is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ems Studio het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.